""నీతి హిత భాషణములు"" ————————————— ఆ॥వె కల్మషంబు లందు గలవారి మనసుకు/ సర్పమందలి విష సంచులకును/ తేడ లుండ వన్న!తెలుసుకో !ఇంకను/ భూషణంబు మాట బుద్ది మాట/ --గుగ్గిళ్ళ నాగభూషణా చారి. చెప్యాల/కొడిమ్యాల/జగిత్యాల 8897972212


కామెంట్‌లు