బాల గేయము ....................., బావ బావ వచ్చారా బైకు మీద వచ్చారా సద్ది మూట తెచ్చారా అక్కకు సద్ది ఇచ్చారా కుశల ప్రశ్నలు వేశారు అందరూ బాగా ఉన్నారా పిండివంటలు తిన్నారా బుద్ధిగ నిద్దుర పోయారా పొద్దున లేచి వెళ్ళారా ....జాధవ్ పుండలిక్ రావు పాటిల్ 9441333315


కామెంట్‌లు