రేపల్లె మొనగాడ ************** పల్లవి: నల్లనల్లని వాడ రేపల్లె మొనగాడ చల్లావెన్నలు దోచి కల్లలాడుతున్నావా. ఓ చిన్ని కృష్ణయ్యా. ..."నల్లనల్లని" చరణం;; అల్లరల్లరివాడ కలువకన్నులవాడ మెల్లమెల్లగా వచ్చి పిల్లన గ్రోవూది గొల్లభామలగూడావా. "నల్లనల్లని" చరణం:: ఘల్లుఘల్లుమనుచు కాలి అందెలు మ్రోగ మల్లె విరులు మురిసి జల్లుజల్లుగ రాలేనురా. "నల్లనల్లని" చరణం::: చల్లచల్లని నవ్వు తెల్లతెల్లని మనసు ఎల్లలన్నవి లేవురా. వెల్లువంటి లీలకు. "నల్లనల్లని" పద్మ త్రిపురారి జనగామ.9652408848


కామెంట్‌లు