పద్య పరిమళంలో భాగంగా ఈ రోజు విజయదశమి సందర్బంగా బమ్మెర పోతన రాసిన శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతం లోని పద్యాలను కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు వినండి.. : మొలక