నవ్వింది మా బుజ్జి-- -- డొంకాడ పాయల్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ భిలాయి ఛత్తీస్ ఘర్ స్టేట్

/ ఆహా!మిరపకాయ బజ్జీ/
            /తిన్నాము మైమరచి/
            /మా ఇంట్లో చిన్న పాప/
            /తీసింది ఒక బజ్జీ/
            /తిని క్యార్ క్యార్ అంది/
            /నా దగ్గరకు వచ్చి/
            /అప్పుడు అమ్మ బెల్లం తెచ్చి/
            /చిన్న పాపకు ఇచ్చె/
            /ఇక చెప్పాలా/
            /నవ్వు నవ్వింది మా బుజ్జి/