పల్లె_ముచ్చట్లు;; -- సరోజ పోచమల్లు

ఏదో జెరంత  పని వుండంగా ఊళ్లే కు పొయ్యుంటిని నిన్న.పోంగ,పోంగ ఇరగ గాసిన సింత నా కంట్లే వడ్డది ఇగ.గా సింత నిండ ఆకు కనవడకుండ ఓనగాయ కాసింది.
కోసేపు అక్కడ ఆగి గా ఓనగాయ అంత దూసిన  (తెంపిన) ఓనగాయ సారు సేద్దాం. అని.
ఓ.ఏడు గాత్తె ఓ ఏడు ఈ సింత కాత వుండదాయే.ఈ ఏడూ అయితే సింతలు ఇరుగ గాసినయ్.
నా సిన్నప్పుడు అయితే బడి కి వోంగా ఏడ సింత కనవడితే గాడ ఆగి మా సోపతి గాళ్ళు నేను తెంపుకునేది.సేతికి అందకుంటే ఇగ రాళ్ళ వట్టి,లేకుంటే కట్టే వట్టి కొట్టుడే ఇగ..
కింద వడ్డ ఓనగాయ అంత జెప్ప,జెప్ప  ఏరుకొని ఓట్లే వోసుకొని. ఒక్క ఉరుకుడు ఉరికేది.
గా సెట్టు గలోళ్లు సూత్తే సెట్టుకె కట్టెత్తరు అని గుబులు తోని గట్ల సేసేది.అవ్ మల్ల ఓనగాయ అంత అందరం గూడి దొంగ లెక్కన రాల గొట్టుకునేది గా గందుకే.. గట్ల ఎరుకున్నంక ఎవని కంట్లే  వడకుండ ఉరికేది.
ఇగ ఇంటి కాడి కెల్లి రాంగ ఓ.సిన్న బట్ట పేగుల ఉప్పు (దొడ్డు,గళ్ళ ఉప్పు ను రోట్లే ఏసీ కొద్దిగంత మెత్తగ దంచుకొని) ముల్లె కట్టుకొని అచ్చేది.
ఇగ అది ఓనగాయకు వెట్టుకొని ఇరగ దినేది.
పండ్లన్నీ గోరు వోంగ సుత పస్స,పస్స నవిలేది.
తినంగా మిగిలిన ఓనగాయ పుత్తకాల సంచిల దాసుకునేది బల్లె ఒంటి బెల్లు కొట్టంగనే సేతిల ఓనగాయ ,ఉప్పు వట్టు కొని ముచ్చట వెట్టుకుంట ఉండేది .బల్లె మల్ల బెల్లు అయ్యి సారు అచ్చి గి పోరాగాండ్లు ఎంత సేపు పోతరు అని తిట్టుకునేది.
ఓ.పారి దూప అంటరు,ఓ పారి అవతలికి పోతం అంటరు.ఇగ ఎప్పుడు మీరు బల్లె పాఠాలు ఇనేది. అని
కంక బద్ధ వెట్టి ఓటేసేది ఓగోపారి.గట్ల దెబ్బలన్న వడేది గాని గా సుండి(గడుసు) పనులు మానక పోయేది.
ఇగ బల్లె ఒగలి మీద ఒగలు ఎకువాల్ సెప్పుకునుడు ఎన్ని .సారు కు మంచిగ ఉండాలే అని దొంగలను దొరకవట్టి ఇచ్చేది.బల్లె పడనోళ్లు ఉంటరుగ ఇగ ఎవరన్న ఒకరు.సంచిల ఓనగాయ దాసుకున్నరు అని తీసి బయట వెట్టేది.ఇగ మా సారుకు గట్ల బల్లెకు పాఠం సెప్పంగ ఏమన్న తెచ్చుకొని తింటే దండిగ గుస్సాయించేది (కోపానికి అచ్చేది).
ఇగ సూడు ఈపులు పలిగేది.ఇగ సారు బయటికి వోయినంక సూడు సెప్పిందాన్ని బండ బూతులు తిట్టేది.నేను నా సోపతి గాళ్ళం.మాదో మేల్లం ఉంటే ఆల్లో మేల్లం కట్టేది.
గి సెట్టు ను సూసిన ఓలే ఇగ మా సోపతి గాళ్ళు,ఎలుమొల్ల కొట్టం కాడి సింత అన్ని యాదికచ్చినయ్ ఇగ.
మీ గూడ గిసొంటి సిన్నప్పుడు సేసిన గడుసు పనులు ఇరగనే ఉంటయి అనుకుంటా.
~~ SN ~~