అందరం దోషులమే : హిమజ . సి. హెచ్

అమెరికా పోలీసులు ఒక 15 ఏళ్ళ కుర్రాడిని అరెస్ట్ చేసి కోర్ట్ లో ప్రవేశ పెట్టారు 
జడ్జి విషయమేంటని అడిగితే 
ఈ అబ్బాయి ఒక బేకరీ లో బ్రెడ్ దొంగతనం చేసి పారిపోతుండగా అక్కడ వాచ్మాన్ పట్టుకున్నాడని అప్పుడు పెద్ద అద్దం పగిలిపోయిందని అందుకుగాను ఆ యజమాని కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు చెప్పారు 


జడ్జి: దొంగతనం చేసావా 
పిల్లాడు : అవును మేడం 


జడ్జి :ఏమీ దొంగతనం చేసావు 
పిల్లాడు: ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ 


జడ్జి: డబ్బులిచ్చి తీసుకుని ఉండొచ్చుగా 
పిల్లాడు :డబ్బులు లేక తీసుకున్నాను మేడం 


జడ్జి :ఇంట్లో వారిని అడిగి ఉండొచ్చుకదా 
పిల్లాడు :అమ్మ మాత్రమే ఉన్నారు అందులోనూ         
              అనారోగ్యం అన్నాడు 


జడ్జి :ఏదైనా పని చేయొచ్చుగా నువ్వు 
పిల్లాడు :ఒక కారు షెడ్ లో పనిచేస్తుండేవాడిని         
              మేడం అమ్మకు అనారోగ్యమని ఒక్కరోజు  
             సెలవు పెట్టినందుకు పని నుండి తీసేసారు 


జడ్జి :ఇంకెక్కడైనా పని చేయొచ్చుగా 
పిల్లాడు :ఉదయం నుండి యాభై మంది దాకా పని 
                 అడిగాను ఒక్కరుకూడా ఇవ్వలేదు 
               సూర్యుడు అస్తమించేసాడు ఇక ఏమీ  
               చేయలేక ఈ పనిచేశానని 
                 తలదించుకున్నాడు 


పిల్లాడితో సంభాషించాక జడ్జి తీర్పు రాయడం మొదలుపెట్టారు 
ఈరోజు ఈ పిల్లాడి పరిస్థితికి అందరం నేరస్థులమే నాతో సహా 
ఆకలి అంటున్న అబ్బాయికి ఒక్క స్నేహహస్తాన్ని అందించలేక పోయాము 
అందుకు జరిమానా ఇక్కడ కోర్ట్ లో ఉన్న ప్రతిఒక్కరు ఇతడిని పట్టుకున్న పోలీసులు నాతో సహా అందరూ 10 డాలర్ లు కట్టాలి 
ఏ ఒక్కరు కట్టకుండా బయటకు వెళ్ళలేరు 
ఇక ఇతడిపై కేసు పెట్టిన షాప్ యజమాని 100 డాలర్ లు జరిమానా కట్టాలి 


ఈ మొత్తాన్ని ఆ పిల్లాడికి అందించాలి అని తీర్పు రాశారు 
ఆ పిల్లాడు అక్కడ ప్రజలు ఆ జడ్జి తీర్పుకు ఆశ్చర్యపోయారు 
ఆ పిల్లాడు తల ఎత్తి జడ్జి ని చూడగా బాధతో కళ్ళ వెంట కన్నీళ్లు 


సమాజంలో ఆకలి కోసం దొంగతనం జరుగుతున్నది అంటే మనం అందించలేని ఆ స్నేహహస్తమే కారణం అని ఆ జడ్జి తలవంచుకున్నారు 


ఇంకా ఏదో ఒక మూల నీతి నిజాయితీ బతికేఉన్నదని ఇలాంటివారిని చూసినప్పుడే అనిపిస్తున్నది 


ఆకలి అన్నవారికి అన్నం పెట్టేదం 
ఆకలి విషయంలో అబద్ధం ఆడలేరు కదా ఎవరైనా