అవిటవాడ్నా.....-- శివ్వాం. ప్రభాకరం, బొబ్బిలి, ఫోన్: 7013660252.

అవిటవానిగ పుట్టానని 
లోకమంతా అరచింది 
తన బిడ్డ మణిరత్నమని
అమ్మ ఆశీర్వదం పలికింది !


అవిటవాడ్ని కాదు నేను 
సత్యం, ధర్మం పలికి నేను 
మమతలన్ని పంచినోడ్ని 
మంచి మనసు కలిగినోడ్ని ! 


అంధుడనై పుట్టినాను 
మంచి మనసుతో నేను
విశ్వాన్ని చూడగలను 
మహా త్యాగినవ్వ గలను !


కుంటివాడినై పుట్టినాను 
కుఠిల భావం లేదు నాకు
కుంటి సాకులు చెప్పలేను 
దుష్ట పనులు చేయలేను !


బధిరుడనై పుట్టినాను 
చెడు పలుకులు వినలేను 
మంచి పనులు చేయగలను 
జాతి గౌరవం నిలుపగలను !


మూగవాడిగ పుట్టినాను  
చెడు పలుకులు పలకలేను 
సత్యాన్ని చంపలేను 
చీడపురుగుగ మారలేను !