తెలుగు వాచకం నిర్వాహకురాలు సుల్తానా టీచర్ 9 వ తరగతి ఉప వాచకం లోని సురవరం ప్రతాపరెడ్డి పాఠం చెబుతున్నారు : మొలక