తొందరపాటు(బాలగేయం): - -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు.సెల్ నెం:9290061336


 జమీందారు జయరాజు/

సంపదలకు తరుగు లేదు/

పరివారం పదుగురుండె/

హోదాకు తక్కువ లేదు//

     అశ్వశాల గల దాతనికి/

      అందు గలదు తెలుపు గుర్రం/

      వేగంగాను పరుగు తీయు/

      గమ్యం చేరు త్వరగాను//

పెంపుడు కుక్క వారిదే/ 

కనిపించు రాయంసంగ/

పోవుచుండు రాజు వెంట/

ఎంత దూరమైన పోవును//

    బస్తీ బయలు దేరె రాజు/

    గుర్రంపై స్వారీ చేయుచు/

     ఒంటరిగాను సాగి పోవ/

     వెంట వచ్చె కుక్క తోడుగా//

కొంత దూరమపుడు పోయె/

అంతలోన అడ్డు తగిలె/

ఎదుట కుక్క నిలచెను/

రాజు మాటేమి వినదుగ//

      కొరడాను ఝుళింపింపగను/

      తన పట్టు విడువదేమి/

      తుపాకీ గురి పెట్టెను/

      నుదుట తూటాతో కొట్టెను//

రక్తము స్రవింపగాను/

మూలుగుతు తూలి పడుచు/

బాధ పడలేక పోయెను/

వెను తిరిగి వెళ్లెనదియె//

        గుర్రంపై పోయె రాజు/

        ధనం సంచి చూడగను/

        కనపడక కలత చెందె

        తను కూడా మరలి పోయే//

నగదు సంచి మీద పడిన/

విశ్వాసం గల శునకం/

తుది శ్వాసను కనిపింప/

రాజు మనసెంతొ చెదిరె//

   తన పై వస్త్రం చింపేసి/

   తలపై కట్టు కట్టి వేసె/

   ప్రధమ చికిత్సను చేసె/

   గుర్రంపై వేసె వెడలెను//

జంతు వైద్యశాలకు పోయి/

వైద్యుడంత చికిత్స చేయ/

ప్రాణాపాయం తప్పెను/

రాజు మది సంతసించెను//

   నోరులేని జీవియైన అదీ/

   ప్రేమనెంత పెంచుకున్న ది/

   తనదైన తొందరపాటుదనం/

   ఎంత హాని తెచ్చెనని వగచె//