దూరదృష్టి (బాలగేయ కధ) : -- బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు--సెల్ నెం:9290061336

 

అనగనగా బాటసారి
ఒంటరిగా బయలుదేరి
కడు దూరం సాగి పోయె
మిట్ట మధ్యాహ్న మది//
    నింగిలోన ఎండ చూడ
    నడవ లేక అతడు చూడ
     సేద తీర తలచెనపుడు
     చెంత నున్న చెరువు చేరె//
గటగటమని నీరు త్రాగి
గట్టున చెట్టు నీడ కేగి
విశ్రమింపగ కొంత తడవు
చెట్టు క్రిందన పక్క వాలె//
       ఎదుట నున్న గుమ్మడి పాదు
        కాయలేమొ  అతి  పెద్దవే
        మీదనున్న మర్రి చెట్టుకు
         పండ్లేమో  మరీ చిన్నవి//
ఏమిటి ఈ విపరీతం
ఎందుకింత వ్యత్యాసం
అంత పెద్ద చెట్టుకేమి
ఇంత చిన్న కాయలేమి//
     నేలను ప్రాకే పాదుకు
     అంత పెద్ద గుమ్మడి 
     బ్రహ్మకైన తెలియ వలద
     అని తలచె బాటసారి//
అలసి సొలసి వచ్చెనతడు
నిదుర లోకి జారు కొనియె
కాలమెంతో గడిచి పోయె 
పెనుగాలి,సుడిగాలిలా//
   చెట్టుపైన మర్రిపండ్లు రాలె
    బాటసారి ఉలిక్కి పడిలేచె
    కనులు తెరిచి నిజము చూడగను
    తనలో తానై కలవర పడెను
మర్రికే గుమ్మడిలున్నచొ
గాలికి పడి నా తల పగులు
ఔను కదా! బ్రహ్మ సృష్టి!
అద్భుతమ్ము దూరదృష్టి!!