వింతపోటీ విందుభోజనం* - హాస్యం , ఉపదేశం కలగలిసి మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఆలోచింప చేసే గమ్మత్తైన కథ. పిల్లలకు చాలా సరదాగా ఉంటుంది.:-డా.ఎం.హరికిషన్-9441032212 -కర్నూలు