మకరందం: --: యడ్ల శ్రీనివాసరావు : విజయనగరం జిల్లా :9493707592
 జొన్న మొక్కలు కంటే
అమృతం అన్నము కంటే
స్వేదము కి విలువ ఎక్కువ
కన్నతల్లి కంటే పెంచిన తల్లి
కన్నతల్లి కంటెన్ పరమతండ్రి
దయ అమితం కాగలదు
నడిచేవాడు నువ్వేనా
నడిపించేవాడు దేవుడు
దేవునిపై భరోసా మంచిదే
దుస్తుల చేతికి చిక్కకుండా
వేటగాని వలలో చిక్కగా
సన్నజాజిలా సువాసన
మల్లెపూలు వల్లే పరిమళం
ఇవ్వగలదు మంచితనం
మానవుడా తెలుసుకో దేవుని వాక్యం
కష్టపెట్టబోకు తల్లిదండ్రులను
కీర్తి  పరమాత్మ నిధి
వాక్యము పటిమ సంబంధించి
అట్లనే జీవితం నిండు
నిన్న ఫలాలు పరిపక్వము గాంచును
ఇది గలదు భూమి యందు
ఇదే మకరందం కంటే మధురము