అమ్మ వంట_ జి.యాదయ్య
 ఊరిలో ఇల్లు
ఇంటిలో అమ్మ
అమ్మ చేతి వంట
నేను బాగ తింట!
++++++++++++++
వానా .. గానం_జి.యాదయ్య
పై నుండి వాన
కింది నుండి నాన
చెట్టూ  చే మా స్నానం
ఆకూ అలమూ గానం!
(ఉయ్యాల జంపాల పుస్తకం నుండి)