ఆత్మ విశ్వాసపు మొలక....: --మొహమ్మద్ .అఫ్సర వలీషా: -ద్వారపూడి (తూ గో జి )

 ఆ ఆలోచనల బీజం నుండి 
మొలకెత్తిన  ఆత్మ విశ్వాసపు 
మొలక అద్భుతమైనది.
ఆ అమోఘమైన 
మేధా సరస్సు నుండి 
ఉద్భవించిన మానస సరోవరం 
సదా విశిష్టమైనది...
ఆ లేలేత కరములతో
రూపుదిద్దుకున్న రెండు 
చక్రాల వాహనం మహా జోరైనది....
ఆ  ఆదర్శ సుందర
 నయనాల మోములో 
నిండిన సమయస్ఫూర్తి 
అందరికీ స్ఫూర్తి దాయక మైనది....
ఆ  మస్తిష్కంలో వెలిగిన 
 విజ్ఞానాల జ్ఞాన జ్యోతి 
అక్షరాలా అభినంద నీయమైనది...!!