హ.. . ఆహా_ రచన.గంగదేవు యాదయ్య
 అమ్మ నీళ్ళు తెస్తుంటే
నేను కూడా తెస్తానూ
అమ్మ వంటలు చేస్తుంటే
ఆశ్చర్యంగా చూస్తానూ!
ఘుమ ఘుమ వాసన వస్తుంటే
గుటకలు వేస్తూ ఉంటాను !
వంటలు తయారు అవ్వగానే
అంతా స్వాహా చేసేస్తాను
శుభ్రం స్వాహా చేసేస్తాను!
ఆహా! ఏమి ఆహారం!...
( ఉయ్యాల జంపాల పుస్తకం నుండి)