తెలుగు వాచకం నిర్వాహకురాలు సుల్తానా టీచర్ చీమల బారు ఆరవతరగతి పాఠం చెబుతున్నారు : మొలక