ఆన్షీ నిమొహమ్మద్ అఫ్సర వలీషా-- ద్వారపూడి (తూ గో జి).

 అరవిరిసిన కుసుమాన్ని


అందచందాల కొండపల్లి బొమ్మని


ఆనందాల హరివిల్లు ని


ఆటపాటల విరి తోటని


అణుకువల చిరునామాని


అమ్మమ్మ తాతయ్య ల కంటిపాపని


అమ్మా నాన్న ల అపురూపాన్ని 


అలసిన హృదయాలకు సాంత్వనని


అన్నింటిలో నేనే నం ఒన్ ని


అనురాగాల తాతయ్య నమ్మకాన్ని 


అల్లరి, అలకలకు దూరాన్ని 


ఆన్షీ ని నేనే ఆన్షీ ని