బోలెడు:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 బోలెడు బోలెడు బోలెడు
నింగిన ఉన్న చుక్కలు బోలెడు
నేలన ఉన్న మొక్కలు బోలెడు
కంకిన ఉన్న గింజలు బోలెడు
వాగులొ ఉన్న ఇసుక బోలెడు
సూర్యుడిలో కిరణాలు బోలెడు
లెక్కలలోని అంకెలు బోలెడు
చదువులలోని సారం బోలెడు
బోలెడు బోలెడు బోలెడు !!