లక్మీ సహస్రకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 ఈ రోజు జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకుంటున్న మా చిన్నారి లక్మీ సహస్రకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలుమీ అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలనీ మన:స్ఫూర్తిగా కోరుతూ....           

సదా మీ...సదశ్రీ శ్రీమంతుల