చెట్టు ..-ఒట్టు ..:-----డా.కె .ఎల్వీ .-హనంకొండ.

చెట్టు ..చెట్టు ..
ఏమి చెట్టు ?
ఎత్తుకి ఎదిగిన 
కొబ్బరి చెట్టు !


కాయ ..కాయ ..
ఏమి కాయ ?
శుభకార్యాలకు ,
కొబ్బరికాయ !


నీరూ..నీరూ..
ఏమి నీరూ ?
ఔ షదగుణం గల
కొబ్బరి నీళ్లు..!


కురిడీ..కురిడీ..
ఏమి కురిడీ?
రుచి కోసం
వంటల్లో వాడే,
ఎండు ---
కొబ్బరి కురిడీ!


పువ్వూ..పువ్వూ..
ఏమి పువ్వూ?
కమ్మని-మెత్తని
కొబ్బరి పువ్వూ!


పీచూ ..పీచూ ..
ఏమి పీచు ...?
తాళ్లను పేనే ..
కొబ్బరి పీచు !


ఆకు ..ఆకు ..
ఏమి ఆకు ?
ఇళ్లను కప్పే ..
కొబ్బరి ఆకు ...!


ఈనే ..ఈనే ..
ఏమి ఈనే ?
చీపుళ్ళకు వాడే 
కొబ్బరి ఈనే ..!


కమ్మ ..కమ్మా ..
ఏమి కమ్మ ?
పొయ్యిలో మంటకు 
కొబ్బరి కమ్మ !


చిప్ప ..చిప్ప ...
ఏమి చిప్పా ?
బొమ్మలు చేసే 
కొబ్బరి చిప్ప !


దుంగా..దుంగా..
ఏమి దుంగా..?
వంతె న కోసం
కొబ్బరి దుంగ!


అందుకే....
తోటలో..కొబ్బరి చెట్టు!
వేల రూపాయల 
విలువకు సరి తూగు ఒట్టు !!
----------------------------
 ఫోటో లో....బేబీ ఆన్షి.నల్లి.