లక్ష్యం :యడ్ల శ్రీనివాసరావుMsw,MTel : విజయనగరం జిల్లా :9493707592
 
కలలు కనుట విడిచిపెట్టు
లక్ష్యాన్ని సాధించడం అలవాడు
ఎంత డబ్బు సాధించాం అన్నది కాదు
కొత్త సంస్కారం మిన్న కలదు
అసలు ఆశయాన్ని వెతికితే
భాషలు మార్గాన్ని చూపితే
మిరీట్ అనాది నుండి కూడా వర్తిస్తుంది
విజియలక్ష్మి ధైర్య0 లేనిదే వెంట ఆడదు
చదువుటకు ప్రణాళిక
శ్రద్ధ బుద్ధి  అవసరము
ఇష్టపడి చదివితే సులువు
కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కెను
ఎప్పుడు సమస్య వచ్చునో
అప్పుడు పరిష్కారం వెతుకుకో
లక్ష్యాన్ని కి గెలుపుతోవ ఎన్నుకో
ఒకప్పుడు ఓడిన ఇప్పుడు గెలవడం నేర్చుకో
గెలుపు లేని బ్రతుకు
అలుపు గలుగు  వ్యధకు
చింతాక్రాంతుడైన వృత్తి
తలచుకుంటే జయం సంకేతమే కీర్తి.