నీతి పద్యాలు: -సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య,--ధర్మపురి. మొబైల్:9908554535.


 1. ఆ.వె. కొన్ని పనులు జేయ కొందరి వశమౌను

               పరులు జేయలేరు పలుకు తప్ప

                వేరు జేయు పాలు నీరును హంసయే

                 రమ్యసూక్తు లరయు రామ కృష్ణ.


2. ఆ.వె. చెడ్డ మాట వల్ల చేటు కల్గునెపుడు

               నోరు మంచిదైన యూరు మంచి

                మొరుగుచుండ కుక్క మరొకటి మొరుగును

                  రమ్యసూక్తు లరయు రామ కృష్ణ.


3. ఆ.వె.  మంచి పుస్తకముల నెంచి నీవు చదువు

                 చదవకున్న తెలివి చచ్చు పడును

                   బావిలోని కప్ప బాహ్యమెరుగదుగా

                    రమ్య సూక్తు లరయు రామ కృష్ణ.