చెప్పులారా: -- యామిజాల జగదీశ్
 తెలుసుకోండి మీ గొప్పతనం
చెప్పులు లేని మనిషి బలహీనుడు
మిట్టమధ్యాహ్నం ఎండలో
మండే సూర్యుడి వేడిలో
కుతకుతా ఉడికే తారు రోడ్డుపై
నడవగలడా మనిషి మీ తోడు లేకుండా?
రాళ్ళూ రప్పలతో నిండిన దారుల్లో
అడ్డుదిడ్డమైన రహదారుల్లో
మనిషి నడవగలడా నీ తోడు లేకుండా?
మీకో ప్రత్యేకత ఉంది తెలుసా...
మిమ్మల్ని తయారు చేస్తూ
తన జీవితాన్ని పటిష్టపరచుకోవడానికి
శ్రామికుడు చెమటోట్చడం తెలుసా...
చెప్పులారా,
మీపై పట్టిన దుమ్మూధూళితో
ఏవన్నా విషక్రిములు చొచ్చుకొచ్చి
జబ్బులూ గట్రా వస్తాయోమేనని
భయపడి నిన్ను వాకిట్లోనే విడిచిపెట్టే
మనిషి ఒట్టి కృతఘ్నుడనుకో...
అంతేతప్ప  
నిన్ను శుభ్రంగా ఉంచాలని ఆలోచించడేంటో...
ఎండనక
వాననక శ్రమించే మీ గొప్పతనం
ఎప్పటికి తెలుసుకుంటాడో ఈ మనిషి?
చెప్పులూ,
మీకు కృతజ్ఞతలు
మిమ్మల్ని హీనంగా తలచి
చిన్నచూపు చూస్తూ
మాటలు పారేసుకునే మనిషిని చూడు,
వారి హేళనలు పట్టించుకోకుండా
స్వార్థమనేది లేకుండా
నువ్వు వారి అడుగులకు తోడ్పడే
నువ్వు నిజంగా గొప్పదానివే...
నీకెట్లా కృతజ్ఞతలు చెప్పను...
మమ్మల్ని వేర్వేరు చేయొద్దని
నువ్వు బతిమాలడమెందుకు....
అలా చేస్తే మనిషికే నష్టం...
అది తెలీకుంటే వాడి మానాన వాడు పోతాడంతే...
ఎప్పటికీ ప్రేమతో
మీ పాదాల కింద మేము అనే
మీ నిస్వార్థత్వానికి
ఇదిగో ఇప్పుడే చెప్తున్నా నా కైమోడ్పు