శ్రీ కృష్ణ శతకము - పద్యం (౩౦ - 30)

 కందము :
*దివేంజ్రసుతుని జంపియు*
*రవిసుతు రక్షించినావు | రఘురాముఁడవై*
*దివిజేంద్రసుతుని గాచియు*
*రవిసుతు బరిమార్చితౌర | రణమున కృష్ణా !* 
తా.: ఓ రుక్మిణీ నాధా, సత్యా వల్లభా, గోపికాలోలా..
రామావతారంలో, ఇంద్ర కుమారుడు వాలిని చంపి, సూర్య పుతృడైన సుగ్రీవుని రక్షించావు. కృష్ణావతారంలో ఇంద్ర కుమారుడైన అర్జునుని కాపాడటానికి సూరగయ కుమారుడైన కర్ణుని సంహరింపచేసావు.......అని  శతకకారుడు నృసింహ కవి వాక్కు
 
*తెలుగు భాషలో భావ వ్యక్తీకరణ ఎంత అందంగా చేయవచ్చో ఈ పద్యం లో నృసింహ కవి చతురతతో చూపించారు.  ఈ పద్యం లో కవితా పటుత్వం చక్కగా పరిచయం అవుతుంది.* *"హరే రామ హారే రామ! రామ రామ రామ హరే హరే!! హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ! కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే!!" అంటూ ఆ "దివ్య సుందర మూర్తిని"* వేడుకొందాము.
.....ఓం నమో వేంకటేశాయ
Nagarajakumar.mvss