వాన బాల గేయం:-ఎడ్ల లక్ష్మి--సిద్దిపేట -సెల్ నెంబర్ : 8466850674

 వానా వానా రావమ్మా

వసుధ తల్లి పిలుస్తోంది

కొండల్లోన దాగావా

కోనల్లోన దాగావా


దుక్కులు బీట్లు పారెను

అది దుఃఖించ సాగెను

బీడు భూములు చూడమ్మా

ఒక్కసారి నీవు రావమ్మా


వాగులు వంకలు ఎండేను

చెట్టు చేమలు చెదిరేను

చింతకు నీవు రావమ్మా

చినుకు చినుకు కుర్వమ్మా


నేల తల్లిని తడుపమ్మా

భూతల్లి దప్పిక తీర్చమ్మ

పచ్చదనం పెంచమ్మా

ప్రకృతిని మురిపించమ్మా