గాడిదలను సైతం గౌరవించాలి -పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి--అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502


గడ్డిమేసే ఓ గుడ్డిగాడిదా !

మురికి బట్టలుమోసే 

ఓ ముసలిగాడిద!

ఊరంతా ఉలిక్కి పడేలా

ఓండ్ర పెట్టింది చాలిక  

ఒంగోలు గిత్తలా పోజు పెట్టక                                                

వెళ్ళపోవే ఓ వెర్రిగాడిద అంటూ 

పొట్టచెక్కలయ్యేట్టు నవ్వుకుంటూ

వెర్రివెంగళప్ప ఒకడు 

గాడిద వెనకాలె నిలబడి 

వెళ్ళేగాడిదను వెక్కిరిస్తుంటే 

తోకను గట్టిగా మెలి పెడుతుంటే

కాళ్ళమీద కర్రతో కొడుతూవుంటే


ఒళ్ళుమండి గాడిద ఒక్కసారి  

కాళ్ళురెండు జాడించింది 

గట్టిగా ముఖాన ఒక్క తన్ను తన్నింది

అంతే పాపం ఎగిరి వెంగళప్ప

ముళ్లకంచెలో పడ్డాడు 

ముక్కు పచ్చడైంది 

కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి

పళ్ళు పదారు రాలాయి 

ఒళ్ళంతా గాయాలయ్యాయి


గాయాలపాలైన వెంగళప్పను

గాడిదమీదనే హాస్పటల్ కి తీసికెళ్ళారు

అప్పుడు కట్లు కడుతున్నప్పుడు 

ఙ్నానోదయమైంది వెర్రివెంగళప్పకు

గాడిదలను సైతం మనం గౌరవించాలని