సైనికులు( బాల గేయం )-మమత ఐల--హైదరాబాద్--9247593432


 అదిగో చూడండా హద్దు

భారత దేశపు సరిహద్దు

అచట వుండేరు సైనికులు

దేశ రక్షణకు జవానులు


వీరులు అంటె వీరేను

మనకు కాపలా కాసేను

వారు పెట్టిన బిక్షవల్లను

హాయిగ మనము బ్రతికేము


అబ్బో వచ్చిరి దుండగులు

దొంగ దెబ్బను తీయుటకు

ఎదురుగ వచ్చే శక్తి లేకను

వెన్ను పోటునే పొడిచారు


అయ్యో! అయ్యో! వీరుల్లారా

భారత దేశపు జవానులారా

మీరుణ మెట్లా తీరేది

ఈబరువు వెట్లా తగ్గేది


చేతులెత్తి మిము మ్రొక్కేము

అశ్రు నివాలులు ఇచ్చేము

జోహార్ జోహార్ జవానులు

భారత దేశపు ముద్దు బిడ్డలు