చిలకకొరికిన జామపండు( బాల గేయం)- -- మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432


 జామచెట్టుపై చిలకమ్మ

జామపండ్లను తింటుంది

చిలక కొరికిన జామపడ్లను

తిని చూడగ అతి మథురమట


తీపి పండ్లను ఏరుకొని

తింటుందంట చిలకమ్మ

తీపిని పసిగట్టే గుణము

చిలకమ్మకు మాత్రమె వుంటుంది


చిగురు పచ్చని చిలకమ్మ

కోరితినుటకు రావమ్మ

నీవుతిన్న ఆపడ్లన్ని

మేము కూడ చవిచూస్తాము


శబరి మాతవలె కొరికివ్వు

తీపి పండ్వను అందివ్వు

నీకొరకే చూస్తున్నాము

రివ్వున రావో చిలకమ్మ