చాచా నెహ్రూ( బాల గేయం)--మమత ఐల-హైదరాబాద్==9247593432


 చాచా నెహ్రూ పుట్టినరోజు

బాలలమెచ్చిన పండుగ రోజు

బడిలో సందడి ఈరోజు

యెదలో మోదం నిండిన రోజు


గులాబి పూలు ఇష్టమట

పిల్లలు అంటే మక్కువట

బాలలు గులాబి తెచ్చిరట

నెహ్రూ ఎదపై పెట్టిరట


ఎర్ర గులాబీ ఎదపైన

మమతానురాగమే పంచేెను

ప్రథమ ప్రధాని నెహ్రూజీ

బాలలకు చేరువ అయ్యేను


అనురాగ జల్లులే కురిసేను

బాలల మనసులు మురిసేను

స్నేహ బంధమే పెరిగేను

బాలల తోని చాచాకి