ఎలకలబెడద( బాల గేయం ) - మమత ఐల--హైదరాబాద్-9247593432

 అమ్మ ఎలకల గడబెడను

చూడ లేకపోతున్నాను

పిల్లిని తెచ్చి పెంచెదమ

ఎలకలను పట్టిచ్చెదమ


మియావ్ ,మియావ్ మనిఅంటుంది

ఎలకలను తరిమేస్తుంది

రవితెచ్చాడు ఒకపిల్లి

ఎలకల కొరకు తానెల్లి


అయ్యో! పిల్లి హాయిగను

ఇంటిన వున్న పాలు,పెరుగును

కమ్మగ తాగుతు వుంటుంది

హాయిగ బజ్జోనుంటుంది


ఎలకల గడబిడ కంటేను

పిల్లి గడబిడ ఎక్కువాయెను

గోటితో పోయె సమస్యనే

గొడ్డలి పెట్టుగ మారేను