శ్రీహనుమాన్( బాల గేయం)మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432


 అంజనేయునికి మ్రొక్కుదమ

అన్ని విద్యలు నేర్చెదమ

రామ భక్త ఓఅంజన్న

రయమునరమ్ము అంజన్న


రామా , రామా అంటూవుంటే

రామ భజననే చేస్తుంటే

నువ్వొస్తావని అంటారు

నీ దీవెనలుండున నంటారు


అంజన్న నువు రావయ్య

మాకువిద్యలు నేర్పయ్య

చక్కగ గాలిలొ ఎగిరేవు

సముద్రాలన్ని దాటేవు


పక్షిలాగ రెక్కలు లేవు

ఎట్లా నీవు ఎగిరేవు

చిరంజీవిగా యిలలోనే 

వున్నట్టి ఓ అంజన్న


రయమున నీవు వచ్చితివా

నీతో మేము ఆడెదము

విద్యలనన్ని నేర్చెదము