గోవర్థనుడు( బాల గేయం) -మమత ఐల-హైదరాబాద్--9247593432

 గోవర్థన గిరిదారుడు

గోపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు

నల్ల నల్లని బాలుడు

నామాలున్న దేవుడు


ఆవు ప్రక్కననిలబడెను

అందాల శ్రీకృష్ణుడు

మురళిని వాయిస్తున్నాడు

మురలీనాథలోలుడునెమలి ఈకను తలలో పెట్టి

చెంగల్వ పూదండ మెడలోవేసి

బృందావనమున విహరిస్తున్న

రాధామాధవలోలుడు


మోహనకృష్ణా గోవిందా

గోపీనాథా గోవిందా

ముకుందమాధవ గోవిందా

దీనజనబంధు గోవిందా


హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 

కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే