సాక్షి శతకము:- -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు సెల్ నెంబరు:9290061336


 అన్యత్ర చింత సేయక/

పుణ్య నిందితుడైన హరిని పూని భజింపన్/

అన్యాః క్రాంతము సేయడు/

ధన్యాత్ములు జేసి కాచు ధరలో సాక్షీ//(97)


   కాదనడు ఎట్టి వారిని/

   లేదనడెవ్వరికి ఎట్టి నిందాస్తుతులన్/

   మోదమున గాంచు చుండును/

   సాధుల సంరక్షకుండు సదయుడు సాక్షీ//(98)