సాక్షి శతకము:- -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు--సెల్ నెంబరు:9290061336


 పురుషోత్తమ పుణ్యప్రభు/

వర విశ్వ స్వరూప వాసుదేవం రామం/

హరి నారాయణ దామో/

దర శ్రీధర వేద నిలయ స్వామీ సాక్షీ//(105)


   శ్రీకృష్ణా గోపాలా/

   నీ కృప మాపైని కలిగి వీక్షింపుము/

    అక్రూరుని గావగ లేద త్రి/

    విక్రమ గరుడ ధ్వజా శ్రియపతి సాక్షీ//(106)