సాక్షి శతకము :--- బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు సెల్ నెంబరు:9290061336


 లక్షీకర లక్ష్మీ వర/

లక్ష్మీ నారాయణాయ లక్ష్మీ నాధ/

ఈ క్షితిని జ్ఞాన సంపద/

తక్షణమే ఇచ్చిగావు దయతో సాక్షీ//(107)


   నిను మరువకుండ నిరతము

   ఘనమగు నీ నామ మంత్ర గానము చేతన్

   తను మను ధనములు నీవే/

  యని నమ్మిన యట్లు వరము దయనిడు సాక్షీ// (108)