సాక్షి శతకము:- -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు సెల్ నెంబర్: 9290061336


 ఈశతక కంద పద్యము/

లాసతొ సమకూర్చి శతకమాద్యంతంబున్/

దాసుల హృదయ నివాసుం/

డా సర్వేసునకు కృతిని అంకిత మిడితన్//(111)


   సాక్షి యని మకుటమిడుటకు/

   యేక్షణ మందైన నేను ఎరుగను గానన్/

    రక్షకుడయ్యత్న గురుడై

     సాక్షి శతకమెంతవరకు‌ సాగెననంగా//(112)