సాక్షి శతకము: - -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు--సెల్ నెంబర్:9290061336

 శౌరి యను మకుట మప్పుడు/
నిర్వచింపమాని సాక్షి యను నామమునే/
మురిపమున మకుట మిడితిని/
ఆరోగ్యంగా చూడు చిత్రమయ్యెను నాకున్//(113)
     ఈ సాక్షి శతకమంతయు/
     ఓ సర్వేశ్వర మహాశయో జగదీశా/
     వ్రాసితిని పద్యకందములను/
  ‌   దోసములున్నను  కృతిని దయగొను  
                               సాక్షీ//(114)