సాక్షి శతకము: - -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు-సెల్ నెంబరు:9290062336


 ఇచ్చినను ఇవ్వకున్నను/

పశ్చాత్తాపంబు లేదు భగవంతునకున్/

మృచ్చులు వేడిన బ్రోచును/

తుచ్ఛుడజామిళుని బూని బ్రోచెను సాక్షీ//(99)


        మత్స్యావతార   శుభకర/

        సత్యవతారుండ కూర్మ సాగరనిలయా/

        అత్యుగ్ర వరహ రూపా/

        నిత్యుడవో వామనావ నిర్మల సాక్షీ// (100)


       ‌