శ్రామికులం ప్రేమికులం:-గుర్రాలు లక్ష్మారెడ్డి,కల్వకుర్తి.-నాగర్.కర్నూల్.జిల్లా.-సెల్,9491387977.

 నిత్యంశ్రమించుశ్రామికులం

మేంమాదినబత్యంసంపా

దించుమాశ్రమజనజీవన

ప్రేమికులం మేం విశ్రమించి

కుండసదాశ్రమిస్తూనేఉంటాందినందినంశ్రమిస్తుమేం

మామోజుతీర్చుకుంటాం


మాభవిష్యత్తునుతీర్చిదిద్దు

కొనుటకేమేంనిరంతరం

ఆరాటపడుతుంటాంఎవరే

మనుకున్నమాకేసహకారం

అందకున్నామాజీవనపావనకుమేంమానిత్యశ్రమజీవనపోరాటంచేస్తూఅర్రులు

చాస్తూముందుకెళ్ళుతుంటాంపసందుగమాముద్దు

తీర్చుకుంటారు ఉంటాం.


మేంశ్రమగీతంపాడుకుంటు

మాదారిద్రతనంచీకట్లను

ఇక్కట్లనుతొలగిస్తాంమాశర

వేగంతోశరనార్థులబ్రతుకుల్లోతొలివెలుగులదీపాన్ని

వెలిగిస్తాం మేం వీపీ స్థానం.


నిత్యంమాశ్రమగీతంపాడుతుంటంసత్యంమాసక్రమ

శ్రమజీతంకైమాపోరాటం

చేస్తుంటంమేంమునుముందుకుసాగుతూరేగుతూమా

పయనంగావిస్తుంటాం.

మవిజయంసాధిస్తుంటాం


మనంఅంతాశ్రమిస్తేనేగా

సాధించేవ్రుధ్ధిఅభివ్రుధ్ధి

మానవమనుగడలోపురోభి

వ్రుధ్ధిఆశించేఅభివ్రుధ్ధి.


 శ్రమిస్తెనేగామనఆకలితీరేది

ఆశించినగమ్యస్తానంచేరేది

శ్రమయేజాతిసంపదను

సృష్టిస్తుందిప్రతిష్టిస్తుంది


అందుకేశ్రమనుదూరంచేసుకొనిభారమనేభావనను

యెంచుకొనిపెంచుకొని

నీవునిదురిస్తుతొంగుండకు

ఓమానేస్తంగుర్తించుఅసలు

సిసలైనఈవాస్తవం.


విశ్రమణనువీడినీశ్రమను

కూడివిశ్రమణకారకాన్ని

దహించుమనశ్రమశక్తి

ప్రేరకాన్నినీవుగ్రహించు


అందులోనెఉందిలేఅంతు

లేనిసుఖంఅప్పుడుఇప్పుడుఎప్ఫడైననీవుతప్పుకోక

కావాలిరాతప్పకసుముఖం

హామీపత్రం,

ఈకవితనాస్వంతరచన.

దేనికి అనుకరణ,అనుసరణకాదుఅనిహామిఇస్తుమీ

------------------------------------------------

mail, gurralalaxmareddy033@gmail.com