మా శ్రీరాముని ఉడత:--గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి.--నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.-సెల్,నెం.9491387977.


 ఉడతా ఉడతా ఓ ఉడతా

శ్రీరాముడు మెచ్చిన ఉడతా

ఎక్కడికివెళ్ళవు మరి నీవు

కనిపించక ఉండే దానివి కావు.


ఉడతా ఉడతా ఓ ఉడతా

ఎక్కడ ఉన్నావు మా ఉడతా

నీ తిండి నీవు తిన్నావా

తినకుండా పస్తులు ఉన్నావా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

నీ వెక్కడికి వెళ్ళావు ఉడతా

డొప్పలు నీకై నే కుడతా 

పప్పులు అందులో నే పెడతా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

బొమ్మరిల్లు నీకై నే కుడతా

బొమ్మలు అందులో పెడతా

అమ్మలందరికి నే చూపెడతా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

ఏం చేస్తున్నవు నీవు మా ఉడతా

నే ఫోటోగ్రాఫర్ ను పిలిపించా

నీ ఫోటో ఒకటి వెంటనే తీపించా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

ఏ ఊరెల్లావు నువు మరి ఉడతా

నీనోరును నువు వెంటనే విప్పు

ఆ ఊరి సంగతులను మాకు చెప్పు


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

మళ్ళీ తిరిగెప్పుడు వచ్చావ్ ఉడత

నీకై నే ఎన్నైనా తిప్పలు పడతా

సోకై నీకు పప్పులు డొప్పల పెడతా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

రాముని ప్రేమను పొందిన ఉడతా

చీకట్లోనైనా నిన్ను వెతికి పడతా

కొట్లో ఉన్న పప్పు బెల్లం పెడతా


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

సీతారాములు మెచ్చిన ఉడతా

అందుకే నే నీకు ఓ గుడి కడతా

ముందుగనే ఓ దండం నీకు పెడతా


చెంగు చెంగునా గంతులేసె ఉడతా

రంగురంగుల నీ ఫోటో ఫ్రేం కడతా పూజా గదిలో గోడకు నే కొడతా

రోజూ విడువక దీపం నే పెడతా.


ఉడతా ఉడతా ఓ మా ఉడతా

కట్టిన గుడిలోనే నైవేద్యం పెడతా

ఆరగించ ఇక నువు రావమ్మా

దీవించి మరి నీవిక పోవమ్మా.