అమృత పలుకులు: పుల్లారామాంజనేయులు--ఉపాధ్యాయులు--9491851349


 కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ జ్ఞాన పీఠ అవార్డు గ్రహీత  పై "అమృత "పలుకులు

అమృత 6వ తరగతి చిప్పగిరి హైస్కూల్

చిన్నారి మాటలు విని ఆశీస్సులు అందించండి