కరోనా మాయ..:- డి.అభిలాష్ప--దవ తరగతి జి.ప. సె.పాఠశాల తడపాకల్ జి.నిజామాబాద్ తెలంగాణ..9553576697..


  ఓ మాయదారి కరోనా

 మా చదువులను దూరం చేసావు

మాలో ఉన్న  జ్ఞానాన్ని 

 అంధకారంలో పడేసావు

మాకు వెలుగులు లేకుండా చేసావు

మమ్ములను గురు విద్యకు దూరం చేసావు

గుడ్డి వాళ్ళ లాగ మమ్ములను మార్చేసావు

మేము ఒక్కో ప్రగతి మెట్టు ఎక్కు తుంటే 

ఆ మెట్లు లేకుండా  కరోనా నీవు  కూల్చేసావు

మా విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని మన్ను పాలు చేసావు

మేమేమీ చేసామమ్మ నేరము

మా ప్రగతి పునాదులను కూల్చేసావు

కరోనా నీ వల్ల మానవ జీవితానికి ఎంత  కష్టమాయే..