నీతి పద్యాలు: --- సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య, ధర్మపురి--మొబైల్: 9908554535.


 28. ఆ.వె.  కోపమునకు హద్దు కోరికలణచుట

                  ఇంద్రియముల నుంచు మెపుడు నదుపు

                   దూరముంచిరంత దుర్వాసుని జనులు

                   రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.


29. ఆ.వె.   స్నేహ ధర్మమిలను నిష్టగా పాటించు

                   పొందు మిష్ట సఖుల పుడమిలోను

                    ఆ కుచేలుడొందె హరి వల్ల లాభము

                     రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.


30. ఆ.వె.   ఇతరుల ధనమునకు నెదిరి చూడవలదు

                   పరుల యాస్తి పొంద పాప మగును

                    తేనె తుట్టె కొట్ట తెగువ నీగలు కుట్టు

                     రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.