భరత పుత్రుడా! (గేయ సూక్తులు):--డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్--కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల--9948089819


 అలతి పాటల తోట లందున

అలసి పోయిన కవిత కోకిల

కొత్త గీతము పాడ నున్నది

మత్తు వీడర భరత పుత్రుడ! 97


నిన్న చెప్పిన పాఠములన్ని

నేడు ఒజ్జకు అప్పగించుము

లెస్స గానువు చదివి నంతనె

లేమి వీడును భరత పుత్రుడ! 98