భరత పుత్రుడా!(గేయ సూక్తులు):-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్-కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల9948089819

 కన్న తల్లిని జన్మ భూమిని
అన్ని వేళల పూజచేసిన
పరిఢవిల్లును భక్తి పూవులు
వసుధ నందున భరత పుత్రుడ 101

తప్పు చేయుట మంచి గాదుర
గొప్పగా నీ వెదిగి పోవలె
నిన్ను గాంచిన యెల్ల లోకము
మిన్న యనవలె భరతపుత్రుడ!102