తెలుగుబిడ్డ:-సత్యవాణి

 తేట తెలుగు పలుకు

చిలుక పలుకుల కులుకు

పరభాష ఒక ములుకు

ఓ తెలుగు బిడ్డా


చదువ సులభము సుమ్ము

తలకు ఎక్కును నమ్ము

తెలుగుభాష విధమ్ము

ఓ తెలుగు బిడ్డా


పద్య రచనకు తెలుగు

గద్య రచనకు తెలుగు

జనపదమ్ముల వెలుగు

ఓ తెలుగు బిడ్డా


ఆంగ్లమ్ము ఒక భాష

అది పలుకమని ఘోష

తెలిసికొన ఓ ప్రయాస

ఓ తెలుగు బిడ్డా