తియ్యని తెలుఁగు భాష !!:----డా.కె .ఎల్వీ -హన్మకొండ .


 అంతర్జాతీయ భాష 

ఆంగ్లభాష ......

అందుకే ఆంగ్లాన్ని ,

బోధనా బాషగా 

స్వీకరిస్తా ......!


హిందీ మన --

జాతీయ భాష ...

త్రిభాషా సూత్రానికి 

కట్టబడి ఉంటా ...!


మాతృభాష ' తెలుఁగు '

మాట -పాట -ఆట ,

వ్రాత ....అంతా ...

ఆత్మీయంగా తెలుగులోనే !


సంస్కృతం ...

సర్వభాషలకూ మూలం ,

అదిచదివే అవకాశం ఉంటే ,

అంతా అదృష్టమే ...!


భాషలెన్ని నేర్చినా ...

తియ్యని తెలుగును 

మర్చిపోను .....!

మాతాత ఆశలను 

అడియాసలు చెయ్యను !!

-===================

ఫొటోలో----బేబీ ఆన్షి.నల్లి.