పద్య పరిమళం లో ఈ ర్లోజు శ్రీ కృష్ణ శతకం లోని పద్యాలను కొండల్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నారు వినండి : మొలక