తెలుగు వాచకం నిర్వాహకురాలు సుల్తానా టీచర్ తెలుగు సామెతలు చెబుతారు వినండి : మొలక